กลุ่มคำสั่งหลัก

-prefix  ➨  /setting-prefix

-stats ➨ /bot stats

-inv ➨ /invite 

-support ➨ /bot support

-premium ➨ /premium status

-message-id ➨ /message id

-server-id ➨ /server id

-settings ➨ /server settings

-clear-settings ➨ /setting-reset


กลุ่มคำสั่งดูข้อมูลบทบาท

-rolesinfo ➨ /role info

-server-roles ➨ /role list

-isroles ➨ /role have

-noroles ➨ /role no


กลุ่มคำสั่งจัดการบทบาท

-autoroles ➨ /role auto

-addroles ➨ /role add

-unroles ➨ /role remove


กลุ่มคำสั่งสร้างรายการ สำหรับมอบบทบาทโดยพิมพ์คำสั่ง

-ctroles ➨ เปลี่ยนไปใช้ /ctr  ทั้งหมด

เช่น

-ctroles-add ➨ /ctr- add  (หลัง - จะมีเว้นวรรค)


กลุ่มคำสั่งสร้างรายการ มอบบทบาทโดยการกดอีโมจิ

-reroles ➨ เปลี่ยนไปใช้ /rtr ทั้งหมด

เช่น

-rtroles-add ➨ /rtr- add (หลัง - จะมีเว้นวรรค)


กลุ่มคำสั่งยืนยันตัวตนด้วยรหัสหรือ Capcha 

-verify ➨ เปลี่ยนไปใช้ /vfy ทั้งหมด

เช่น

-verify-roles ➨ /vfy- roles (หลัง - จะมีเว้นวรรค)


กลุ่มคำสั่งทำระบบแนะนำตัวเพื่อรับบทบาท

-introduce ➨ เปลี่ยนไปใช้ /ind ทั้งหมด

เช่น

-introduce-add ➨ /ind- add  (หลัง - จะมีเว้นวรรค)


กลุ่มคำสั่งตอบคำถามเพื่อรับบทบาท 

-confirm ➨ เปลี่ยนไปใช้ /cfm ทั้งหมด

เช่น

-confirm-add ➨ /cfm- add (หลัง - จะมีเว้นวรรค)


กลุ่มคำสั่งแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล

-form ➨ เปลี่ยนเป็น /fm ทั้งหมด

เช่น

-form-add ➨ /fm- add (หลัง - จะมีเว้นวรรค)


สำหรับวิธีใช้คำสั่ง และ แก้ไขหากคำสั่งไม่ขึ้นดูได้ที่รายละเอียดตามลิก์ด้านล่าง
https://www.miuworlds.com/2021/08/slash-command.html