รายการคำสั่งที่มีการเปลียนแปลงใหม่

(ส่วนบางคำสั่ง สามารถใช้แบบเดิมได้เลยเปลี่ยนเป็นจาก prefix เป็น /command เช่น *img เปลี่ยนเป็น /img)


กลุ่มคำสั่งสร้างรูป

*view -> /avatar view

*blur -> /avatar blur

*bright -> /avatar bright

*capcha -> /avatar capcha

*contrast -> /avatar contrast

*flip -> /avatar flip

*flop -> /avatar flop

*grey -> /avatar grey

*invert -> /avatar invert

*prison -> /avatar prison

*prnpic -> /avatar prnpic

*rainbow -> /avatar rainbow

*triggered -> /avatar triggered


กลุ่มคำสั่งข้อมูลบอท

*donate -> /bot donate

*ping -> /bot ping

*stats -> /bot stats

*bot-status -> /bot status

*support -> /bot support


กลุ่มคำสั่งส่งรูป GIF

*คำสั่งทั้งหมด -> /gif ประเภทรูป


กลุ่มคำสั่งเช็คเลเวล

*level -> /lv

*levels -> /level rank

*exp-list -> /level exp


กลุ่มคำสั่งข้อมูลช่อง

*channel-id -> /channel id

*channel-info -> /channel info


กลุ่มคำสั่งข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

*svid -> /server id

*svstats -> /server stats


กลุ่มคำสั่งข้อมูลผู้ใช้

*userinfo -> /user info


กลุ่มคำสั่งจัดการสมาชิก

*ban -> /ban user

*ban-role -> /ban role

*ban-user -> /ban username

*kick -> /kick user

*kick-role -> /kick role

*kicl-user -> /kick username

*kicl-time -> /kick join


กลุ่มคำสั่งห้องเสียง

*join -> /voice join

*leave -> /voice  leave


กลุ่มคำสั่งเกมส์

*bomb -> /game bomb

*rps -> /game rps

*slots -> /game slots

*sorting -> /game slots

*spin -> /game spin

*xo -> /game xo


กลุ่มคำสั่งสุ่ม ทำนาย

*love -> /quiz love

*loves -> /quiz loves

*matching > /quiz matching 

*beautiful -> /quiz beautiful 

*handsome -> /quiz handsome

*dwng -> /quiz dwng

*hora > /quiz hora

*doll -> /quiz doll

*family -> /quiz family

*iq -> /quiz iq

*lottos -> /quiz lottos

*moral -> /quiz moral

*myage -> /quiz myage

*mygender -> /quiz mygender

*relationship -> /quiz relationship


กลุ่มคำสั่งตั้งค่า

*language -> /setting-language

*prefix -> setting-prefix

*settings-reload -> setting-reload

*clear-settings -> setting-reset

*talk -> setting-talk

*command -> setting-block

*enable -> setting-command

*disable -> setting-command


กลุ่มคำสั่งกำหนดห้องเกมส์

*countup -> /setting-game countup

*countdown -> /setting-game countdown

*numcal -> /setting-game calculate

*wordfill -> /setting-game wordfill 

*wordset -> /setting-game wordsorting


กลุ่มคำสั่งตั้งค่าเลเวล

*levelup -> /level nonfiction

*level-roles -> /level roles

*level-unroles -> /level unroles

*level-rlist -> /level settings

*level-reset -> /level reset

*level-rdelete -> /level delete


กลุ่มคำสั่งแสดงประวัติ

*logvoice -> /setting-log


กลุ่มคำสั่งตั้งค่าข่าวสาร

*คำสั่งข่าวสารทั้งหมด -> /setting-news ประเภทข่าว


กลุ่มคำสั่งจัดการชื่อเล่น

*autonickname -> /nickname auto

*setnickname -> /nickname set

*clearnickname -> /nickname clear


กลุ่มคำสั่งจัดากรพรีเมี่ยม

*premium-check -> /premium ckeck

*premium-move -> /premiummove

*premium-status -> /premium status

*premium-test -> /premium test

*premium-use -> /premium use


กลุ่มคำสั่งแก้ไขโปรไฟล์

*คำสั่งโปรไฟล์ทั้งหมด -> /edit ประเภท


กลุ่มคำสั่งระบบโปรโมทดิสคอร์ด

*promote -> /promote setup

*promote-auto -> /promote auto

*promote-time -> /promote time


กลุ่มคำสั่งบทบาท

*addroles -> /role add

*unroles -> /role remove

*roleinfo -> /role info

*isroles -> /role have

*norole -> /role no


กลุ่มคำสั่งสอนภาษา

*teach -> /teach add

*clsvans -> /teach clear

*svans -> /teach list


กลุ่มคำสั่งเล่นเสียง

*say -> /say

*say-เลข -> /say 1


กลุ่มคำสั่งอื่นๆ

*cal -> /m cal

*color-info -> /m color-info

*date -> /m date

*embed -> /m embed

*length -> /m length

*now -> /m now

*poll -> /m poll

*send -> /m send

*sky -> /m sky

*time -> /m time

*to -> /m to

*translate -> /m translate