Slash command คือรูปแบบการใช้งานคำสั่งบอทแบบใหม่ โดยการพิมพ์เครื่องหมาย / นำหน้าคำสั่ง ก็จะปรากฏรายการคำสั่งบอทออกมาให้เลือกการใช้งาน  Slash command

1. พิมพ์เครื่องหมาย / ที่ช่องแชท

2. พิมพ์คำสั่งต่อ หรือ เลือกคำสั่งจากรายการ


หากมีบอทหลายตัว ที่มีคำสั่งเหมือนกัน
คุณจำเป็นต้องเลือกตัวบอทก่อนใช้งาน
3. ทำการกดส่งข้อความ คำสั่งก็จะทำงาน


การใส่ค่าตามที่คำสั่งต้องการ


บางคำสั่ง จะมีการกำหนดให้ใส่ค่าเพิ่มเติมได้ ยกตัวอย่างคำสั่งจะให้ใส่บทบาทดังรูป
ผู้ใช้งานจำเป็นต้องกดเลือกบทบาทก่อน
หลังจากเลือกบทบาทตามที่คำสั่งต้องการแล้ว จะได้ดังรูป
หลังจากนั้น ให้ผู้ใช้งานทำการกดส่งข้อความได้เลย คำสั่งก็จะทำงานวิธีแก้ไข หากไม่มี Slash command ปรากฏขึ้นมาตอนใช้คำสั่ง


1. ให้คำการ เตะ บอทออกจากเซิร์ฟเวอร์ตนเอง2. กดเชิญบอทกลับเข้าเซิร์ฟเวอร์ตนเองอีกครั้ง 
โดยลิงก์เชิญจะอยู่ที่รายละเอียดบอท (โดยการกดที่ชื่อบอท )


3. ในหน้าเชิญบอท 
ให้อนุญาต Slash command  
เลือกเซิร์ฟเวอร์ตนเอง 
และกดถัดไปจนเสร็จขั้นตอนได้เลย 

หลังจากนั้นคำสั่ง Slash command ของบอท 
ก็จะปรากฏบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ