Slash command หรือ คำสั่งแอพพลิเคชัน คือรูปแบบการใช้งานคำสั่งบอทแบบใหม่ โดยการพิมพ์เครื่องหมาย / นำหน้าคำสั่ง ก็จะปรากฏรายการคำสั่งบอทออกมาให้เลือก

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 

★★ รายการเนื้อหา ★★ เนื้อหาตามหัวข้อจะอยู่ที่ด้านล่างเว็บ กรุณาเลื่อนลงเพื่อดูเนื้อหาตามหัวข้อ

- การใช้งานคำสั่ง /สแลชคอมมาน (Slash command)

- การใส่ค่าให้กับคำสั่ง ตามที่คำสั่งกำหนด

- วิธีแก้ไขหากไม่มีชื่อคำสั่งขึ้นในดิส (หากทุกคนไม่เห็นคำสั่งบอทรวมถึงแอดมินและหัวดิส)

- วิธีเปิดอนุญาตการใช้คำสั่งให้สมาชิก (สำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้รับอนุญาต จะไม่มีคำสั่งขึ้น เมื่อพิมพ์ / )

- การตั้งค่าคำสั่งบอทให้ใช้คำสั่งเฉพาะห้องหรือเฉพาะบทบาท (สำหรับบาทและห้องที่ไม่เปิดอนุญาตจะไม่สามารถใช้งานคำสั่งได้)

 

 


★★ การใช้งาน /สแลชคอมมาน  Slash command ★★

 

1. พิมพ์เครื่องหมาย / ที่ช่องแชท

 

2. พิมพ์คำสั่งต่อ หรือ เลือกคำสั่งจากรายการ

 

หากมีบอทหลายตัว ที่มีคำสั่งเหมือนกัน
คุณจำเป็นต้องเลือกตัวบอทก่อนใช้งาน ดังตัวอย่าง

 

3. กดส่งข้อความ คำสั่งก็จะทำงาน

 

 

 

 

★★ การใส่ค่า ตามที่คำสั่งกำหนด ★★


บางคำสั่ง จะมีการกำหนดให้ใส่ค่าเพิ่มเติมได้
ยกตัวอย่างคำสั่งจะให้ใส่บทบาทดังรูป ผู้ใช้งานจำเป็นต้องกดเลือกบทบาทก่อน

 

หลังจากเลือกบทบาทตามที่คำสั่งต้องการแล้ว จะได้ดังรูป

 

หลังจากนั้น ให้ผู้ใช้งานทำการกดส่งข้อความได้เลย คำสั่งก็จะทำงาน

 

 

 

 

★★ วิธีแก้ไข หากไม่มี Slash command ปรากฏขึ้นมาตอนใช้คำสั่ง ★★

 

1. ให้เตะบอทออกจากเซิร์ฟเวอร์ตนเอง

 

2. กดเชิญบอทกลับเข้าเซิร์ฟเวอร์ตนเองอีกครั้ง 

โดยลิงก์เชิญจะอยู่ที่รายละเอียดบอท (กดที่ชื่อบอท )

 

3. ในหน้าเชิญบอท ให้อนุญาต Slash command  >> เลือกเซิร์ฟเวอร์ตนเอง >> และกดถัดไปจนเสร็จขั้นตอน

หลังจากนั้นคำสั่ง Slash command ของบอท  ก็จะปรากฏบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 

 

 

 

★★ วิธีเปิดอนุญาตการใช้คำสั่งให้สมาชิก ★★

 

1.1 สำหรับบทบาท ไปที่การตั้งค่าบทบาท >> เลือกบทบาทของสมาชิก หรือ บทบาท eveyone สำหรับตั้งให้ทุกคน

 

1.2 ไปที่การอนุญาต >> และกดเปิดที่หัวข้อ ใช้คำสั่งแอปพลิเคชั่น

 

2.1 สำหรับห้อง ไปที่การตั้งค่าห้อง

 

2.2 ไปที่เมนู การอนุญาตและเลือกบทบาทที่ต้องการ หรือ เลือก @everyone (สำหรับอนุญาตสมาชิกทุกคน)

 

2.3 ไปที่หัวข้อ ใช้คำสั่งแอพพลิเคชัน และกดเปิด (หากกดปิดไว้ สมาชิกจะไม่สามารถใช้คำสั่งได้  รายการคำสั่งบอทจะไม่ขึ้นให้)

 

 

 

 

★★ การกำหนดค่าคำสั่ง ให้ใช้งานได้เฉพาะบางห้อง หรือเฉพาะบางบทบาท ★★ 

 

1. ไปที่หน้าตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของ Discord >> เลือกเมนูการรวม >> เลือกบอทที่ต้องการตั้งค่า

 

2. คุณสามารถกำหนดค่าบทบาท และห้องที่จะใช้คำสั่งบอททั้งหมดได้ที่ส่วนนี้ 
ตัวอย่างในรูป จะเป็นการกำหนดให้สามารถใช้งานได้ทุกบทบาท และใช้งานได้ทุกห้อง 
ถ้าเลือกที่เครื่องหมาย X ของบทบาท everyone ทุกคนจะใช้งานไม่ได้
ถ้าเลือกที่เครื่องหมาย X ของช่อง ทุกห้องจะใช้งานไม่ได้

 

3. กรณีต้องการตั้งค่าเฉพาะบางคำสั่ง ให้กดเลือกคำสั่ง ก่อน

 

4. คุณสามารถเพิ่มช่อง และเพิ่มบทบาทสำหรับกำหนดการใช้งานคำสั่งได้จากปุ่มเมนู (หากเว้นว่างไว้จะเป็นการใช้งานการกำหนดค่าจากข้อ 2)

 

ตามรูป จะเป็นตัวอย่างการกำหนดค่าคำสั่ง /ping ให้ใช้งานได้เฉพาะบทบาท support และ ใช้งานได้แค่บนห้อง #command-1