Slash command หรือ คำสั่งแอพพลิเคชัน คือรูปแบบการใช้งานคำสั่งบอทแบบใหม่ โดยการพิมพ์เครื่องหมาย / นำหน้าคำสั่ง ก็จะปรากฏรายการคำสั่งบอทออกมาให้เลือก━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★★ รายการเนื้อหา ★★

- การใช้งานคำสั่ง /สแลชคอมมาน (Slash command)

- การใส่ค่าให้กับคำสั่ง ตามที่คำสั่งกำหนด

- วิธีกำหนดสิทธิ์การใช้คำสั่งให้สมาชิก (สำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ จะไม่มีคำสั่งขึ้น เมื่อพิมพ์ / )

- วิธีแก้ไขหากไม่มีชื่อคำสั่งขึ้นในดิส

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


★★
การใช้งาน /สแลชคอมมาน  Slash command ★★

1. พิมพ์เครื่องหมาย / ที่ช่องแชท

2. พิมพ์คำสั่งต่อ หรือ เลือกคำสั่งจากรายการ


หากมีบอทหลายตัว ที่มีคำสั่งเหมือนกัน
คุณจำเป็นต้องเลือกตัวบอทก่อนใช้งาน
3. ทำการกดส่งข้อความ คำสั่งก็จะทำงาน

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★★ การใส่ค่า ตามที่คำสั่งกำหนด ★★


บางคำสั่ง จะมีการกำหนดให้ใส่ค่าเพิ่มเติมได้ ยกตัวอย่างคำสั่งจะให้ใส่บทบาทดังรูป
ผู้ใช้งานจำเป็นต้องกดเลือกบทบาทก่อน
หลังจากเลือกบทบาทตามที่คำสั่งต้องการแล้ว จะได้ดังรูป
หลังจากนั้น ให้ผู้ใช้งานทำการกดส่งข้อความได้เลย คำสั่งก็จะทำงาน
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★★ วิธีกำหนดสิทธิ์การใช้คำสั่งให้สมาชิก ★★

1. ไปที่การตั้งค่าห้อง
2. ไปที่เมนู การอนุญาตและเลือกบทบาทที่ต้องการ หรือ เลือก @everyone (สำหรับอนุญาตสมาชิกทุกคน)3. ไปที่หัวข้อ ใช้คำสั่งแอพพลิเคชัน และกดเปิด (หากกดปิดไว้ สมาชิกจะไม่สามารถใช้คำสั่งได้ - รายการคำสั่งบอทจะไม่ขึ้นให้)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★★ วิธีแก้ไข หากไม่มี Slash command ปรากฏขึ้นมาตอนใช้คำสั่ง ★★


1. ให้คำการ เตะ บอทออกจากเซิร์ฟเวอร์ตนเอง2. กดเชิญบอทกลับเข้าเซิร์ฟเวอร์ตนเองอีกครั้ง 
โดยลิงก์เชิญจะอยู่ที่รายละเอียดบอท (โดยการกดที่ชื่อบอท )


3. ในหน้าเชิญบอท 
ให้อนุญาต Slash command  
เลือกเซิร์ฟเวอร์ตนเอง 
และกดถัดไปจนเสร็จขั้นตอนได้เลย 

หลังจากนั้นคำสั่ง Slash command ของบอท 
ก็จะปรากฏบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ